30. mai, 2014

Venting, venting og atter mer venting... STØNN!

Nå er det på høy tid med en oppdatering her.

 

Men aller først så er det på sin plass å gratulerer pokemon B-gjengen med 1 års dagen som var 22 april.

Tenk at de allerde er blitt ett år 😮

Syns det var i går at de bet meg i tåa og løp dundrende rundt på gulvet her. Klatret og hoppet overalt og gav noen grå hår i hodet på en engasjert og til tider bekymret oppdretter 😋Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg savner hver eneste en av dem og at de alltid vil ha en spesiell plass i mitt hjerte.

Det som gjør at jeg får sove om natten er at jeg også til dem har vært velsignet med verdens beste valpekjøpere ❤.

Dere gir dem et godt og innholdsrikt liv og viser frem og reklamerer for rasen på en flott måte. Dere steller godt med dem og elsker dem som ett familiemedlem.  Tusen hjertelig takk igjen for tilliten som dere viste meg da dere valgte meg som deres oppdretter og for at dere tar så godt vare på deres flotte pumi gutter.

De har gått fra å være søte "hjelpeløse" valper til barske og flotte unghunder, alt takket være dere😀

Nå er også tiden inne å begynne å tenke på helsetester som HD, AD og det nærmer vel seg også den årlige undersøkelsen med vaksiner.

Det er selvsagt valgfritt om dere ønsker å røngte for HD og AD, men jeg håper virkelig dere vil gjøre det. Det er til det beste for rasen og til stor hjelp for meg som er helt i startfasen i mitt oppdrett.

Det er også satt i gang en undersøkelse over en periode på de neste 5 årene ang AD, dette har dukket opp på enkelte individer/linjer og vi vil gjerne forsikre oss om at dette ikke er ett økende problem hos rasen. Men for å finne ut av det så må flest mulig hunder røngtes.

Jeg er behjelpelig med evntuelle spørsmål dere måtte ha rundt dette.

 

 

Jeg beklager så mye at jeg ikke har fått gratulert før. Zafira sin bortgang gikk mer inn på meg enn jeg var forberedt på. Dette skulle selvsagt ikke gått ut over dere, men det var bare ikke mulig for meg å gjøre noe i den perioden.

 

Schenda:

Hun er som dere sikkert har skjønt årsaken til innleggets tittel. 

Det er ennå ikke tegn til noe blod, selv om hun tisser/markerer mye og har begynt å hovne litt opp der bak. Maken til luremus altså!!!! Jeg blir rett og slett gal av denne ventingen... og da kan jeg bare tenke meg til hvordan dere som venter på valp fra dette kullet har det.

Nå kan man jo aldri garantere noe, men de aller fleste paringer går bra heldigvis..... om bare løpetiden kan begynne så.... sukk....

 

Det er også blitt litt forandringer i planene på hvem som blir kullets far, han er også en pen og koselig gutt så forventningene til valpene har ikke endret seg 😀

Grunnen til denne endringen er først og fremst på grunn av at denne kombinasjonen er bedre for rasens mangfold. Vi får inn en del nytt blod som vi ikke har for mye her i Norge/Norden men som vi samtidig vet en del om. Dette vil på sikt bidra til å gjøre Pumien enda sundere enn den er i dag :)

Far har ett kull fra før av, de ser veldig lovende ut tross deres unge alder.

Han er fri på øynene (øyelyst 2014), har HD-grad B (som også er fritt på lik linje med A) og er fri på albuene.

Første gangen jeg bet meg merke i denne hannen så var han såpass ung at han ikke hadde hatt noen tester ennå... så dette er en gutt jeg har sett på og likt lenge.

Dette kullet gleder jeg meg virkelig til og vet med sikkerhet at flere av dere som står på liste gjør det samme 🙂

 

Som tidligere sagt får dere som står på liste mail ved løpetidstart, etter paring, ved evnt ultralyd og ved fødsel.

Håper på ny oppdatering veldig snart da det betyr at vi endelig er i gang!

 

 

 


First, I will congratulate Pokemon B - gang with their one year birthday that was on April 22 .

They are allready  one year Old ! 😮

It was almost yesterday that they bit my toe and ran thumping around on the floor here . Climbed and jumped everywhere and put some gray hairs on the head of a passionate and at times concerned breeder 😋I can honestly say that I miss every single one of them and that they will always have a special place in my heart.

The reason I can sleep at night is that I have been blessed with the best buyers in the world. 🙂

You give them a good and eventful life and showcases and promotes the breed in a great way . You take good care of them and love them like a family member. Thank you very much again for the confidence you showed me when you elected me as your breeder and for taking such good care of your great Pumi boys.

They have gone from being cute " helpless " puppies to beautiful young dogs , all thanks to you 😀

Now is the time to start thinking about health tests like hips and elbows and the annual vet-control and vaccines.

It is of course optional if you want to x-rayed hips and elbows , but I really hope you will do so . It is best for the breed and a great help to me that is just beginning my breeding .
We allso have
an investigation over a period of the next five years on elbow problems in the breed , this has appeared on some individuals / lines and we want to assure that this is not a growing problem in the hole breed . But to find that out we need as many dogs x-rayed as
possible . 

I am so sorry that I havent  congratulated before. Zafira 's demise was
was more devastating to me than I had prepared myself for It was just not possible for me to do anything in that period.

 

Schenda :

She is, as you probably have guessed the reason for the entry title .

There are no signs of any blood , even though she 's peeing / marking up a lot and have started to swell up slightly .I'm simply going crazy about this waiting ... and then I can only imagine how you that are waiting for apuppy from this litter feels like!

Now, one can never guarantee anything , but most matings are going well thankfully ..... if only the term may begin .... sigh ....

 

There have also been some changes in the plans of who the litters father is , he is also a beautiful and charming boy so the expectations of the puppies has not changed 🙂

The reason for this change is primarily due to the fact that this combination is better for the breeds diversity. We get some new blood that we do not have too much of here in Norway / Scandinavia but that we also know a lot about . This will eventually contribute to making the Pumi even healthier than it is today :)

Dad has one litter , they look very promising despite their young age.

He is free on the eyes ( eye checked in 2014 ), the hips and the elbows.

The first time I got my eyes up for this male as he was so young that he had not had any tests done yet ... so this is a kid I 've seen and liked since he was about 8 months old.
 I am really excited about this litter and im sure you buyers wil be to 😎

 

As previously said, you that are on the puppy list will get a mail when she finaly goes into heat, after mating , at  ultrasonography and after birth .

Hoping for another update very soon as it means we finally started!