Schenda

Schenda er en glad og trygg liten dame som ble født 06.06.08 i Saltnes.
All ære til hennes mamma og oppdretteren Torild for denne flotte hunden!

Noe av det gøyeste hun vet er å gjøre ting sammen med meg, egentlig det samme hva det er så lenge vi gjør ting sammen.

Hun er trygg på seg selv og alle rundt henne og nye ting tar hun med stor fatning, og nytter ikke det så begynner hun å leke. For ingenting er jo farlig når man leker vel🤩

Hun har også egne meninger om div ting og er da ikke redd for å gjøre seg selv hørt. Men så lenge hun er stille når vi jobber og hjemme så gjør det meg ikke så mye. Dette er jo ett trekk hos rasen som fint lar seg holde på ett minimum med litt trening.

Når det gjelder lydighet så er hun ett naturtalent og det lover virkelig godt for fremtiden.
Hun kan flere kl 3 og Elite øvelser og gjør dem med glede. Det rett og slett lyser lære og arbeidslyst av henne! Ahhh..en hunde eiers drøm...


Schenda is a happy and confident little lady who was born 06/06/08 inSaltnes.
All honor to her mother and breederTorild for this great dog!

She loves to do things with me, really doesn`t matter what it is as long as we do it
together.She is confident in herself and everyone around her and new things she take with great composure, and if not then she begins to play. For nothing is dangerous when playing right...🤩

She also has her own opinions about certain things and is not afraid to make herself
heard. But as long as she is quiet when we work and at home it's all right. Barking is one of the characteristic of the breed, but it is possible to keep it at a minimum with a little training.

When it comes to obedience,she is a natural talent and that's really good for the future.
She knows several class 3 and Elite exercises and she loves to do them 😀She just lights up whit learning and job satisfaction! Ahhh..a dogowner'sdream...
Rasestandaren

Rasebeskrivelse for PUMI (056)
Opprinnelsesland/
hjemland
Ungarn
Helhetsinntrykk Middels stor gjeterhund, glad og med terrieraktig karakter, terriertypen mest tydelig i hodet med langt snuteparti og ører hvor øverste tredjedel er brettet forover. Kvadratisk kropp. Halsen bæres høyere enn normalt da hunden alltid er  oppmerksom. Middels lang bølget pels som danner krøller. Forekommer i flere farger, men alltid ensfarget
Viktige proporsjoner

-        Mankehøyden lik kroppslengden.

-       Brystdybden noe mindre enn halve mankehøyden.

-       Snuten noe mindre enn halve hodelengden.

-   Halsen like lang som hodet, ca. 45% av mankehøyden
Adferd/ temperament

Livlig og rastløst temperament. Meget modig, noe mistroisk overfor fremmede. Får oppmerksomhet  overalt pga sitt  uttrykksfulle vesen og livlige temperament. Pumien er ganske støyende. Hele hunden uttrykker arbeidslyst, er alltid i bevegelse og klar til innsats. Alltid aktiv og klar til innsats. Sky eller flegmatisk opptreden er utypisk.


Breed Description of PUMI ( 056)
Country of origin / homeland : Hungary
General Appearance:

Medium sized herding dog , happy and with terrier -like character, terrier type most clearly in the head with long muzzle and ears of the top third is folded forward . Square body . The neck is carried higher than normal when the dog is always aware . Medium length wavy hair that forms wrinkles . Occurs in several colors, but always solid
IMPORTANT PROPORTIONS:

 -The height at the withers equals the body length.

- Chest depths lightly less than half the height at the withers.

-Muzzle slightly less than half the length of the head.

-The neck as long as head, approx.45% of height at the withers
BEHAVIOUR/
TEMPERAMENT:

 Lively and restless temperament. Very brave, somewhat distrustful of strangers. Get attention everywhere because of its expressive character and lively temperament. Pumi is rather noisy.The whole dog expresses the desire to work, is always in movement and ready to work. Always active and ready for action. Sky or phlegmatic behavior is atypical.
 


18/08-2013: Ble schenda Norsk champion :)

Din overskrift