Maleriet "Figthing Bulls" 1904 by Vastagh Geza

Sjekk ut de to pumiene nederst, foran i bildet!! Syns det er flott og ikke minst fasinerende å se hvor lite Pumien som rase har endret seg på over 100 år.

Pumi

Pumi er en mellomstor hund av terriertype. Den er opprinnelig en ungarsk vakt og gjeterhund, trolig resultat av kryssning mellom Spets, Terrier, Puli og Briard.
Pumien er bokstavelig talt en stor hund i liten kropp. Den ble tidligere brukt til å gjete storfe og til å holde rotter og mus unna foret på gården.

Den er mest kjent i vårt naboland Sverige men ettersom flere og flere får øynene opp for denne fantastiske lydighets- og agillity-hunden så øker antallet også her i Norge, men med kun 80-100 individer her til lands så er det fremdeles "eksotisk" å eie en Pumi.

Det som kjennetegner en pumi er de glade livlige ørene som gir den sitt koalabjørn lignende utseende og dette sammen med dens klovnaktige vesen gjør pumien til en glede å ha som sin beste venn. Pumien er en tværs igjennom koselig rase som vil gjøre deg glad så lenge den lever.

Du får med deg alt det positive i en gjeterhund uten alt det gjeter stresset som du kan finne hos noen av de andre gjeter rasene. Men som de fleste andre rasene i gr. 1 så er det en rase som trenger mye mosjon og ikke minst hjernetrim. Om den ikke får dette så finner den på ting for å underholde seg selv, noe som sjeldent blir veldig koselig.


Pumi is a medium sized dog of Terrier type. It is originally a Hungarian guard and herding dog , probably the result of crossbreeding between Spets , Terrier, Puli and Briard .
Pumi is literally a big dog in small body . It was once used to herd cattle and to keep away rats and mice from the feed on the farm.

It is best known in our neighboring country Sweden but as more and more people have discovered this amazing obedience and agility dog so increases the number here in Norway,but with only 80-100 individuals in this country it is still "exotic" to own a Pumi.


One of the characteristics of a Pumi is the happy lively ears that give them its koalabear-like appearance, and this together with its clown-like nature makes Pumi a joy to have as your best friend. A Pumi is a nice breed that will make you happy as long as it lives. You get all the positive in a herding dog without all the shepherdstress that you can find in some of the other shepherd breeds. But like most other sheperd  breeds it needs a lot of body and mind exercise. If not then they will find things to do to entertain themselves, which is not desirable.


Pelsstell /grooming

  Pumien røyter ikke og pelsen vokser hele tiden.

Pelsstellet på pumien er noe spesielt, den skal aldri kjemmes våt eller med karde, kun med metall kam når den er tørr noe den skal bli på en naturlig måte. Akkurat som puddelen så skal den nappes i ørene og klippes men da kun med saks og ikke maskin.

Pelsen er veldig grei i all slags vær som voksen... men valpepels er valpepels og de har som valper en tendens til å ta med seg "hele skogen" hjem. På en måte så kan du sammenligne pelsen litt med en airdaler men den er mykere og litt mer "ullete".
Før var pumien en nappe rase som nå er gått mer eller mindre over til kun klipping, du kan på noen få såkalt blandingspels. På Schenda klipper jeg og napper litt inimellom når lysten er der .Pelsen er utrolig enkel og tover seg skjeldent... jeg er ikke så kjempe glad i pelstell men syns at det stellet pumien krever er helt greit :)

Tiden man bruker på klippen varierer av om du skal ha utstillingsklipp eller ikke og erfaringen du og hunden får på klippebordet. Det kan ta litt lengre tid på begynnelsen som med alt annet du gjør for første gang.

Den er i all hovedsak en enkel klipp å klippe og holde.. ALLE kan med litt veiledning klare dette selv... De aller fleste (om ikke alle) klipper også pumiene sine selv. Jeg er tilgjengelig til klippe hjelp, dere får innføring i klippen når dere henter valpen, medsendt klippeveiledning og det er som med alt annet bare å ta kontakt om det skule være noe. For dere som ikke ser på reiseavstand som noen hindring er hjertelig velkommen til klipping her hos meg :)


HERFRA kan man bestille en super dvd om pelstell/klipp av Pumi!

Takk til Lena Kristin for linken!

Grooming the Pumi is also something special, it should never be combed wet or carding, only with a metal comb when dry, which it should be in a natural way. Just like the poodle it will need to be pulled in the ears and cut but only with scissors and not machine.

The coat is very straightforward in all weather as an adult ... but the puppy coat is puppy coat and those pups tend to bring the "whole forest" home. In a way you can compare the fur a bit with a Airdale Terrier but is softer and a bit more "woolly".

The coat is incredibly simple and felts almost never ... I'm not so mad about grooming but I think that it requires grooming Pumi's okay :)

The time it takes to cut varies on whether you will have an show cut or not and the experience you and your dog have on the cutting table. It may take a little longer at the beginning, as with everything else you do for the first time.

It is essentially a simple cut to cut and keep .. ANYONE can with a little guidance do this themselves ... The vast majority (if not all) cuts the Pumi themselves.

I am available to help cut, you will be introduced to clipping when you bring him home, supplied with cutting guide and it's like anything else just contact us if there are any. For those who do not see the distance as a barrier are welcome to cut here with me :)

FROM HERE one can order a super dvd about Pumi grooming!

Thanks to Lena Kristin for the link!


Bruksområder og bruk

Pumien trenger en fast, kjærlig og ikke minst rettferdig oppdragelse og du kommer helt klart lengst med positive metoder.

For å si det enkelt så er de det beste av to verdener... uten det "neg" av både terrier og gjeter. De bryr seg veldig lite om andre hunder og mennesker når dere jobber.. da er den på JOBB og det er kun dere to. Det kan være litt lyd i dem, men det går fint ann å lære dem hvor, når og hvor mye de får bjeffe (de er like lettlærte der som på alt annet ;) )

Schenda har aldri lagd lyd når vi jobber/trener og det er sånn generelt på pumien, spes om du er oppmerksom på det tidlig i treningen om den pumien du får har lett for å lage lyd. På Agillity er det noen som lager lyd... men det er vel generelt vanlig  innen agillity.

De er som poteten.. de kan brukes til alt.. kun str (ikke alltid det heller) og eiers fantasi som setter grensene. Så lenge den har en "jobb" å får gjort den sammen med deg så er den overlykkelig :D

I dag er nok de fleste pumier å se i utstilling og Ag ringen... flere prøver pumien sin på gjeting med godt hell, flere i spesial søk (som kantarell og hussopp), service/terapi hunder og freestyle.

Pumien er en drøm å jobbe med syns jeg... den er født klar og ELSKER å lære nye ting og triks, du kan ikke gi den for mye... Den gir alt vær gang, hele tiden uansett vær og vind (innen rimlighetens grenser.. jeg trener ikke ofte når det er 30 grader +;) )

Førbarheten er stor (gjeter) pågangsmotet er høyt (terrieren) og den kan holde på lenge:) Den har som rase en god avknapp.. den går liksom ikke hele dagen å maser om å få jobbe, men den er der som et skudd i det øyeblikket du tar i båndet eller begynner å pakke trenings sekken :D


The Pumi need a firm, loving, and not least fair upbringing and you get the furthest with positive methods.


To put it simply they are the best of both worlds ... without the "negative" of both terrier and shepherd. They care very little about the other dogs and people when you work .. There may be some noise in them, but it's easy to teach them how, when, and how much they can bark (they are as easily trained there as in everything else;))

Schendanever makes noise when working or training and it is so in general with the Pumi, Particularly if you're aware of it early in the training if your Pumi tends to make noise. In agility there are some that makes noise ... but that is generally common in agility.

They are like the potato .. they can be used in everything .. only size (not always there either) and the owner's imagination is the limit. As long as it has a "job" and get to do it with you then it is overjoyed: D

Today is probably the most Pumi to see in the show ring and agility ... several uses The Pumi in herding with good success, several in special searches (like chanterelles and dry rot), service / therapy dogs and freestyle.

Pumi is a dream to work with, I think ... it is born ready and love to learn new things and tricks, you can not give it too much ... It gives everything every time, all the time no matter the weather (within limits .. I do not train often when it's 30 degrees ;) )

Viability is large (shepherd) spirit is high (terrier) and it can keep up for a long time :) It's has as a breed a good off button .. it will not go all day whining about getting work, but it's there like a shot as soon as you take the leash or begins to pack the training bag: D

Helse / Health

Helse mesig så er pumien veldig bra, det kan dukke opp noe HD og er en liten fare for noen øyesykdommer. Men dette holdes i sjakk ved HD røngting og jevnlig øyelysning hos alle avlsdyr og valpene.

En pumi på 14-15 år er langt fra uvanlig og de holder seg som rase friske og spreke i høy alder.

Schenda sin bestemor nøt fremdeles agillity i en alder av 14 år.


The health of the Pumi is very good, it can show up any HD and there is a small risk of some eye diseases. But this is kept in check by HD x-rayed and regular eye tests on all breeding animals and puppies.

A pumi of 14-15 years is far from unusual, and they stay as a breed healthy and active into old age.

Schendas grandmother still enjoyed agility at the age of 14.

 

Farger og størrelse/ Size and colorsAlt fra helt hvitt til helt sort er tillatt men fargen skal være ensfarget. Grå i forskjellige nyanser er også tillatt og mest vanlig.

Idealhøyden for en hannhund er 43-45 cm (tillatt: 41-47 cm). 
Idealhøyden for en tispe er 40-42 cm (tillatt 38-44 cm).

Røyter ikke
Lettlært
Lojal
Familiekjær
God størrelse

Anbefaler alle som er interresert i denne fantastiske rasen å gå inn på :

www.kur.no


All colors from all white to all black is allowed but the color should be solid color. Grey in various shades are also accepted and most common.

Ideal height for males is 43-45 cm (allowed: 41-47 cm).
Ideal height for a female is 40-42 cm (38-44 cm allowed).

sheds not
easy to Learn
loyal
Easy size

Recommend anyone who is interested in this wonderful breed to visit:

www.kur.no  or your country's kennel club.

                                            
                                            
                                           Passe størrelse
                                  Utrolig morsom
 
                                  
M
ye glede 
                                   I
ntressant kamerat